Biofonte Oy tietosuojaseloste

Biofonte Oy tietosuojaseloste

Biofonte Oy tietosuojaseloste 
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä 
Biofonte Oy
Yhteystiedot: 
Kappelitie 6a
02200 Espoo 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
Olli Kaukinen
Kappelitie 6a
02200 Espoo
0400503885
olli.kaukinen@biofonte.fi 
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Olli Kaukinen
Biofonte/Olli Kaukinen
Kappelitie 6a
02200 Espoo
0400503885
olli.kaukinen@biofonte.fi
2. Rekisteröidyt 
Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 
Rekisterin pitämisen peruste: 
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.  
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. 
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  
asiakassuhteen hoitaminen 
palveluistamme kertominen 
Uusista tuotteistamme kertominen,tarjousten tekeminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 
Yhteystiedot 
nimi 
osoite 
sähköposti 
puhelinnumero 
Ly-tunnus

Asiakastiedot 
                asiakaskortisto
 laskutus ja myyntireskontra
  ostoreskontra 
  myyntitilaukset
  ostotilaukset 
  verkkokaupan ylläpitämä asiakasrekisteri

5a. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 
asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
asiakkaalta itseltään verkkokaupan kautta

5b. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen biofonte@biofonte.fi
Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  
Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 
Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 
Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 
 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Biofonte oy:n  ulkopuolelle.    
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 
Verkkokauppa ,varastointipalvelut

7. Käsittelyn kesto  
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  
8. Henkilötietojen käsittelijät  
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 
9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.